xpert optima telc cpo
ИНДИВИДУАЛНО И ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ
централен офис: София жк.Бъкстон, бл 11 тел: 855 81 32, 0893 46 23 01, desislavaschool@abv.bg
НАЧАЛО
I клас

Български език
. Началното ограмотяване включва овладяването на двете дейности - четене и писане. Основните задачи на обучението в този период са:
•    Учениците да се ориентират в звуко-буквената система на българския език и основните езикови единици – текст, изречение, дума, сричка, звук.
•    Да развият умения за звуков и сричков анализ на думата.
•    Да овладеят първоначални правописни и пунктуационни знания и умения.
•    Да се развиват комуникативно-речевите умения за диалогично и монологично изразяване в различни условия на общуване в устна и писмена форма.
•    Да се развиват уменията за правилно и четливо писане под диктовка на букви, думи, съобщителни и въпросителни изречения, кратък текст.
•    Да четат различен материал, като спазват ударенията и паузите.

Литература. В читанката са представени следните жанрове: приказка, разказ, стихотворения, гатанка, пословица. Целите, които си поставя литературното обучение в I клас са:
•    Да се развиват и усъвършенстват четивните умения, като се акцентира върху разбиране на прочетеното.
•    Да се изградят начални умения за възприемане и ориентиране в различни по жанр литературни текстове на практическа основа.
•    Да се стимулира детското четене и възприемане на литературните произведения чрез включването на учениците в активна и занимателна дейност с художествен текст, отговарящ на възрастовите им особености.

Математика. Математическите знания, предвидени за изучаване в I клас, са от основните области аритметика и геометрия, обособени в четири ядра: „ Числа ”, „ Равнинни фигури ”,
„ Измерване ” , „ Моделиране ”. Основните цели, които си поставя обучението по математика са:
•    Усвояване на числата от 0 до 20.
•    Усвояване на действията събиране и изваждане на числата до 20.
•    Разпознаване на геометричните фигури: кръг, квадрат, триъгълник, правоъгълник, отсечка.
•    Изучаване на мерните единици за дължина, маса, българските банкноти и монети.
•    Сравняване и нареждане на естествените числа.
•    Формиране на начални умения за чертане и измерване.
•    Изграждане на умения за описване на ситуация от реалния свят с математически модел
( текстова задача с едно пресмятане).
•    Формиране на умения за моделиране на ситуации с числови изрази, описани с отношенията: „ ... с ... повече”, „ ... с  ... по-малко”.

Роден край. Обучението по този предмет изгражда първоначални представи за околната среда (обществена и природна), развива детските познавателни способности, стимулира активността и интересите им,  полага  основата на културата на общуване, формира положително отношение към околната среда. Очакваните резултати се състоят в умението на ученика да :
•    изброява членовете на семейството и определя техните роли и отговорности;
•    познава значението на семейството и рода;
•    описва родното селище и родния край;
•    различава училището като институция и общност;
•    посочва връзка между особеностите на природната среда и трудовата дейност на хората;
•    изрежда правила за безопасно движение по улиците;
•    групира растенията на дървета, храсти, треви и животните на бозайници, птици, влечуги, риби и насекоми;
•    разпознава сезоните и свързаните с тях изменения в природата;
•    изброява хигиенни правила за здраво тяло;
•    назовава дейности на човека, водещи до нарушаване на равновесието в природата;
•    познава националните символи;
•    разпознава и определя във времето официални и битови празници в България.

Английски език. Материята по този предмет е внимателно подбрана за успоредно представяне на граматичните единици по български и английски език. Основен акцент е поставен върху упражненията за говорене и слушане.  Обучението по езика се осъществява чрез разнообразни, богато онагледени, занимателни, комуникативни задачи, песни и игри. Отделя се голямо внимание на дейностите, които са близки до реалното ежедневие на детето, като се набляга почти изцяло на говоримата реч. Лексиката и граматиката са организирани в кратки, лесни за усвояване и периодично повтарящи се структури. Правят се диалози и се разиграват сценки по картинки. Изучават се азбуката, числата, сезоните, фигурите, семейството, животните, природата, дейности и команди в клас и на открито. Полагат се основите на писмения английски език с букви, кратки думи и изречения.

Детско творчество. Ученически клуб „ Десислава” обединява дисциплините изобразително изкуство, музика и домашен бит и техника под названието „Детско творчество”. В тези часове децата рисуват, апликират, изрязват, лепят, шият, моделират, плетат, конструират и пеят под звуците на класически и съвременни музикални произведения. Тук те усвояват основните изобразителни средства, запознават се с произведения на изкуството, формират позитивно отношение към техниката, работят по инструкции, разпознават материали и инструменти, изграждат музикален усет, придобиват умения за работа в екип.

Час за добрите навици. С оглед на все по-забързания живот на родителите, които не могат да отделят достатъчно време за по-специфичното и изтънчено обучение и възпитание на децата си, ученическият клуб предлага малко по-различен час, изграден в духа на добрите навици и обноски. Тук децата се запознават с етикета и добрите маниери, безопасност на движението, култура на хранене, спорт и здраве, култура и изкуство, празници и обичаи, фолклор и традиции. Целта на тези занимания е както образователна, така и културно-развлекателна.

Информационни технологии. Напоследък компютрите и информационните технологии все повече завладяват света и е изключително полезно всяко дете да умее да борави с компютър. В учебната програма се включват основните понятия, поднесени по увлекателен начин, съобразен с възрастта на учениците:
•    запознаване с компютърната система;
•    работа с мишка, клавиатура, принтер, видео, звук.
•    зареждане на програма;
•    компютърна графика: оцветяване, рисуване с молив, конструиране на образи, конструиране с фигури, конструиране с дорисуване;
•    запазване и зареждане на картинка;
•    слайд шоу.
 Целта на обучението е:
•    да се изградят първоначални представи за основните информационни дейности и тяхното предназначение;
•    овладяване на умения за работа с компютърната система;
•    да се използват основни възможности на компютъра за изпълнение на достъпни учебни задачи; да се познават и спазват основни здравни и етични правила при работа в компютърния кабинет.